Analiza efektywności finansowej przedsiębiorstw sektora paliwowego w dobie przemian energetycznych

  • Robert RANOSZ AGH University in Krakow, Faculty of Civil Engineering and Resource Management, Krakow, Poland https://orcid.org/0000-0001-7478-9129
  • Joanna JAKÓBCZYK AGH University in Krakow, Faculty of Civil Engineering and Resource Management, Krakow, Poland https://orcid.org/0000-0001-5030-9637
  • Klaudia PALMOWSKA AGH University in Krakow, Faculty of Civil Engineering and Resource Management, Krakow, Poland
Słowa kluczowe: energia, wyniki finansowe, źródła energii, surowce, zysk netto, aktywa, kapitał własny, ROA, ROE

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie podstawowych wielkości finansowych dla przedsiębiorstw sektorów produkujących energię elektryczną z następujących źródeł: z paliw kopalnych, nuklearnej, wodnej, słonecznej, wiatrowej oraz geotermalnej i biomasy. Badane wielkości finansowe to: zysk netto, poziom aktywów oraz kapitału własnego. Na podstawie tych wielkości dokonano obliczenia podstawowych wskaźników rentowności tj.: ROA i ROE. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż przedsiębiorstwa z sektora bazującego na produkcji energii z paliw kopalnych osiągają najgorsze wyniki zarówno rentowności, jak i nominalnego wyniku netto. Jednocześnie są spółkami, które posiadają największy poziom aktywów. Z drugiej strony przedsiębiorstwa z sektora energii wiatrowej okazały się być najbardziej efektywnymi zarówno pod kątem rentowności kapitału własnego, jak i aktywów przy jednoczesnym najniższym poziomie aktywów.

Opublikowane
2023-08-27